VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

*Nehodiace preškrtnite.